SỰ KHÁC BIỆT GIỮA GCSE VÀ IGCSE LÀ GÌ?

GCSE hiện đang ở trong tình trạng thay đổi vì những thay đổi của chính phủ đối với cách giảng dạy các khóa học đang được thực hiện dần dần trong một số năm. Trong khi các khóa học cũ được kiểm tra thông qua sự kết hợp của các bài tập và kỳ thi, thì những khóa học mới được kiểm tra phần lớn thông qua các kỳ thi vào cuối khóa học.

IGCSE chủ yếu được kiểm tra thông qua các kỳ thi vào cuối khóa học – theo cách này, chúng khác với các GCSE cũ. Tuy nhiên, trong một số môn học, bạn có thể chọn làm các môn học.

Vì khóa học IGCSE hướng đến học sinh trên toàn thế giới nên nội dung khóa học có một số khác biệt. Ví dụ, Shakespeare là một phần không bắt buộc, không bắt buộc, của IGCSE tiếng Anh, không giống như GCSE, nơi tất cả học sinh học Shakespeare.

Read more